Dor.Ky D&D Ltd. - דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
ייצור ושיווק תכשירים וטרינריים וחקלאיים
 
> דף הבית   > קטלוג מוצרים   > צור קשר   > חפש בקטלוג    
 
 
 
 
 
 
TOXIPRA PLUS - טוקסיפרה פלוס
תרחיף מומת להזרקה למניעת אנטרוטוקסמיה, טטנוס ובלקלג
התוויות

לחיסון אקטיבי ופסיבי של בקר, צאן, עזים, חזירים וארנבות.

למניעת אנטרוטוקסמיה, צהבת נמקית (Necrotic hepatitis), בלק-לג (Blackleg) וטטנוס בבקר ועגלי פיטום.

למניעת דימום מעיים (Hemorrhagic enteritis), אנטרוטוקסימה, וטטנוס בעגלים יונקים.

למניעת אנטרוטוקסמיה (pulpy kidney disease), צהבת נמקית (Necrotic hepatitis), בלק-לג (Blackleg) וטטנוס בכבשים ועזים בוגרים.

למניעת דיזנטריה, דימום מעיים (Hemorrhagic enteritis), pulpy kidney disease, בלק-לג (Blackleg) וטטנוס בטלאים וגדיים.

למניעת דלקת מעיים נמקית (Necrotic enteritis), אנטרוטוקסימה וטטנוס בחזירים בוגרים ובחזרזירונים.

למניעת אנטרוטוקסמיה בארנבות לרבייה וגידול.

למניעת אנטרוטוקסמיה בבקר ועגלי פיטום.

התוויות נגד:

אין. 

תכולה למנה של 2 סמ"ק
b- Toxoid of Clostridium perfringens type B, C&D 10 IU
g- Toxoid of Clostridium perfringens type B, C&D 5 IU
a- Toxoid of Clostridium novyi type B 3.5 IU
a- Toxoid of Clostridium septicum 2.5 IU
Toxoid of Clostridium tetani 2.5 IU
Anaculture of Clostridium chauvoei 100% protection
הוראות שימוש ומינון מומלץ

בקר ועגלי פיטום: 4 סמ"ק לראש בקר.

עגלים יונקים: 2 סמ"ק לעגל.

כבשים ועזים: 2 סמ"ק לכבשה או עז.

טלאים וגדיים: 1 סמ"ק.

חזירים בוגרים: 2 סמ"ק לחזיר.

חזירונים: 1 סמ"ק.

ארנבות רבייה: 0.5 סמ"ק לארנבת.

ארנבות גידול/פיטום: 0.2 סמ"ק לראש.

·         יש לחסן תת עורית או תוך שרירית

·         בכבשים ועזים יש לחסן רק תת עורית.

·         גיל חיסון – החל מגיל שבוע.

תכנית חיסונים:

חיסון ראשון – יש לחסן פעמיים כאשר החיסון הראשון בגיל שבוע וחיסון חוזר כעבור 20-25 יום.

חיסון דחף – יש לחסן פעם בשנה.

כבשים: באזורים נגועים מומלץ לחזור על החיסון כל שישה חודשים.

עגלי פיטום: יש לבצע חיסון מניעתי עם כניסת העגל לתקופת הפיטום.

בעדרים מחוסנים שבהם מופיעים סימני אנדרוטוקסמיה, ניתן לבצע חיסון חוזר לאחר 8-10 ימים.

ארנבות רבייה: יש לבצע שני חיסונים של 0.5 סמ"ק כל אחד. חיסון ראשון בגיל חודשיים וחיסון שני 21 יום מאוחר יותר. יש לחזור על החיסון על 4-6 חודשים, על פי חומרת הבעיה.

ארנבות פיטום: יש לחסן במנה אחת של 0.2 סמ"ק לראש לפני הגמילה.

תגובות נגד:

במקרים נדירים עלולות להופיע תגובות אנפלקטיות אצל חלק מבעלי החיים הרגישים. במקרים אלו יש להגיש אנטיהיסטמין. 

אזהרות

·         חסן רק בעלי חיים בריאים.

·         במקרים של הזרקה עצמית בטעות יש להתייעץ עם רופא ולהראות לו את התרכיב ועלון המוצר.

·         עזים: אין לחסן עזים במשך שבועיים לאחר התעברות משום שעקה כתוצאה מהחיסון עלולה לגרום להפלות.

תגובות עם תכשירים או ראקציות אחרות:

אין מידע אודות בטיחות ו/או יעילות התרכיב בשילוב עם תכשירים וטרינריים אחרים.

החלטה לשימוש בתרכיב זה לפני או אחרי טיפול תרופתי אחר, דורשת בחינת כל מקרה לגופו.

מנת יתר:

מינון עד כפול מהמינון המומלץ אינו גורם לתגובת נגד.

אי התאמה / שילובים:

אין לערבב את התרכיב עם תכשירים וטרינריים אחרים. 

אמצעי זהירות

אמצעי זהירות:

·         השתמש בציוד סטרילי בזמן החיסון.

·         יש להשתמש בתרכיב כאשר הוא בטמפ' של 15-25 מעלות צלזיוס.

·         יש לנער היטב לפני השימוש.

אחסון

·         הרחק ממגע ילדים

·         יש לאחסן ולהוביל את התרכיב בטמפ' של 2₊ - 8₊

·         אין להקפיא

·         שמור הרחק מקרינה ישירה

·         יש להשתמש בתרכיב מיד לאחר פתיחתו.

·         אין להשתמש לאחר פג התוקף המצוין על האריזה. 

טיפול באריזות ריקות

השמדת אריזות ריקות ו/או לא משומשות יש לבצע על פי הנהלים הנדרשים.

אריזה

בקבוק 250 סמ"ק

יצרן
HIPRA - Spain